21INFINITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.

„Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych w firmie 21INFINITY Sp. z o.o.”

RPOP.02.01.02-16-0137/21


Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 02 – Konkurencyjna gospodarka

Działanie: 02.01 – Nowe produkty i usługi w MSP

Poddziałanie: 02.01.02 – Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2021-11-02 – 2022-12-31

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 433 686,00 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 281 852,53 PLN


Celem projektu jest wzrost konkurencyjności poprzez wsparcie i rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych w działalności firmy 21INFINITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.


Rezultatem realizacji projektu będzie m.in.:

  • modernizacja wszystkich procesów biznesowych przedsiębiorstwa i wzrost ich efektywności poprzez
  • wdrożenie nowoczesnego systemu, co przełoży się na niższe koszty działalności,
  • wzrost zastosowania TIK w przedsiębiorstwie poprzez objęcie wszystkich procesów biznesowych projektem,
  • aktualność kluczowych danych niezbędnych do świadczenia usług, dostępnych w miejscu ich świadczenia,
  • wzrost bezpieczeństwa przechowywanej dokumentacji poprzez zwiększenie zakresu przetwarzanych danych w jednym systemie,
  • wzrost niezawodności systemu poprzez nowe funkcjonalności automatyzujące i wspomagające funkcjonowanie poszczególnych procesów biznesowych.